วันอังคารที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2551

ข้อสอบ

1).ใครคือบิดาของคอมพิวเตอร์คนแรก
ก.Charler Bubbage
ข.bobby charton
ค.micle owen
ง.August Ada

2).คอมพิวเตอร์เครื่องแรกของโลกชื่อว่าอะไร
ก).เอ็มไอที
ข).มาร์กวัน
ค).ไอบีเอ็ม
ง).แอลจี

3).บริษัทคอมพิวเตอร์แห่งแรกคือบริษัทใด
ก).aser
ข).IBM
ค).samsung
ง).LG

4).ยุคของคอมพิวเตอร์ยุคใดที่คอมพิวเตอร์สามารถนำมาตั้งบนโตะได้
ก).ยุคที่ 2
ข).ยุคที่ 3
ค).ยุคที่ 4
ง).ยุคที่ 5

5).การแบ่งลักษณะของคอมพิวเตอร์แบบสมรรถนะอย่างใดที่มีสมรรถนะมากที่สุด
ก).ซุปเปอร์คอมพิวเตอร์
ข).ไมโครคอมพิวเตอร์
ค).มินิคอมพิวเตอร์
ง).เมนเฟรมคอมพิวเตอร์

เฉลย
1ก
2ข
3ข
4ค
5ก

ไม่มีความคิดเห็น: