วันจันทร์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2551

ภาษา HTML

ความหมายของ HTML
HTML หรือ HyperText Markup Language เป็นภาษาคอมพิวเตอร์รูปแบบหนึ่ง ที่มีโครงสร้างการเขียนโดยอาศัยตัวกำกับ (Tag) ควบคุมการแสดงผลข้อความ, รูปภาพ หรือวัตถุอื่นๆ ผ่านโปรแกรมเบราเซอร์ แต่ละ Tag อาจจะมีส่วนขยายที่เรียกว่า Attribute สำหรับระบุ หรือควบคุมการแสดงผล ของเว็บได้ด้วย
HTML เป็นภาษาที่ถูกพัฒนาโดย World Wide Web Consortium (W3C) จากแม่แบบของภาษา SGML (Standard Generalized Markup Language) โดยตัดความสามารถบางส่วนออกไป เพื่อให้สามารถทำความเข้าใจและเรียนรู้ได้ง่าย และด้วยประเด็นดังกล่าว ทำให้บริการ WWW เติบโตขยายตัวอย่างกว้างขวางตามไปด้วย
Tag
Tag เป็นลักษณะเฉพาะของภาษา HTML ใช้ในการระบุรูปแบบคำสั่ง หรือการลงรหัสคำสั่ง HTML ภายในเครื่องหมาย less-than bracket ( < ) และ greater-than bracket ( > ) โดยที่ Tag HTML แบ่งได้ 2 ลักษณะ คือ
• Tag เดี่ยว
เป็น Tag ที่ไม่ต้องมีการปิดรหัส เช่น

,
เป็นต้น
• Tag เปิด/ปิด
เป็น Tag ที่ประกอบด้วย Tag เปิด และ Tag ปิด โดย Tag ปิด จะมีเครื่องหมาย slash
( / ) นำหน้าคำสั่งใน Tag นั้นๆ เช่น , เป็นต้น
Attributes
Attributes เป็นส่วนขยายความสามารถของ Tag จะต้องใส่ภายในเครื่องหมาย < > ในส่วน Tag เปิดเท่านั้น Tag คำสั่ง HTML แต่ละคำสั่ง จะมี Attribute แตกต่างกันไป และมีจำนวนไม่เท่ากัน การระบุ Attribute มากกว่า 1 Attribute ให้ใช้ช่องว่างเป็นตัวคั่น
เช่น Attributes ของ Tag เกี่ยวกับการจัดพารากราฟ คือ

ประกอบด้วยALIGN="Left/Right/Center/Justify"
ซึ่งสามารถเขียนได้ดังนี้
โครงสร้างเอกสาร HTML
ไฟล์เอกสาร HTML ประกอบด้วยส่วนประกอบสองส่วนคือ Head กับ Body โดยสามารถเปรียบเทียบได้ง่ายๆ ก็คือ ส่วน Head จะคล้ายกับส่วนที่เป็น Header ของหน้าเอกสารทั่วไป หรือบรรทัด Title ของหน้าต่างการทำงานในระบบ Windows สำหรับส่วน Body จะเป็นส่วนเนื้อหาของเอกสารนั้นๆ โดยทั้งสองส่วนจะอยู่ภายใน Tag …

โครงสร้างไฟล์ HTML
ส่วนหัวเรื่องเอกสารเว็บ (Head Section)
Head Section เป็นส่วนที่ใช้อธิบายเกี่ยวกับข้อมูลเฉพาะของหน้าเว็บนั้นๆ เช่น ชื่อเรื่องของหน้าเว็บ (Title), ชื่อผู้จัดทำเว็บ (Author), คีย์เวิร์ดสำหรับการค้นหา (Keyword) โดยมี Tag สำคัญ คือ

• ข้อความที่ใช้เป็น TITLE ไม่ควรพิมพ์เกิน 64 ตัวอักษร, ไม่ต้องใส่ลักษณะพิเศษ เช่น ตัวหนา, เอียง หรือสี และควรใช้เฉพาะภาษาอังกฤษที่มีความหมายครอบคลุมถึงเนื้อหาของเอกสารเว็บ หรือมีลักษณะเป็นคำสำคัญในการค้นหา (Keyword)
• การแสดงผลจาก Tag TITLE บนเบราเซอร์จะปรากฏข้อความที่กำกับด้วย Tag TITLE ในส่วนบนสุดของกรอบหน้าต่าง (ใน Title Bar ของ Window นั่นเอง)
• Tag META จะไม่ปรากฏผลบนเบราเซอร์ แต่จะเป็นส่วนสำคัญ ในการทำคลังบัญชีเว็บ สำหรับผู้ให้บริการสืบค้นเว็บ (Search Engine) และค่าอื่นๆ ของการแปลความหมาย
• การพิมพ์ชุดคำสั่ง HTML สามารถพิมพ์ได้ทั้งตัวพิมพ์เล็ก ตัวพิมพ์ใหญ่ หรือผสม การย่อหน้า เว้นบรรทัด หรือช่องว่าง สามารถกระทำได้อิสระ โปรแกรมเบราเซอร์จะไม่สนใจเกี่ยวกับระยะเว้นบรรทัดหรือย่อหน้า หรือช่องว่าง
ส่วนเนื้อหาเอกสารเว็บ (Body Section)
Body Section เป็นส่วนเนื้อหาหลักของหน้าเว็บ ซึ่งการแสดงผลจะต้องใช้ Tag จำนวนมาก ขึ้นอยู่กับลักษณะของข้อมูล เช่น ข้อความ, รูปภาพ, เสียง, วีดิโอ หรือไฟล์ต่างๆ
ส่วนเนื้อหาเอกสารเว็บ เป็นส่วนการทำงานหลักของหน้าเว็บ ประกอบด้วย Tag มากมายตามลักษณะของข้อมูล ที่ต้องการนำเสนอ การป้อนคำสั่งในส่วนนี้ ไม่มีข้อจำกัดสามารถป้อนติดกัน หรือ 1 บรรทัดต่อ 1 คำสั่งก็ได้ แต่มักจะยึดรูปแบบที่อ่านง่าย คือ การทำย่อหน้าในชุดคำสั่งที่เกี่ยวข้องกัน ทั้งนี้ให้ป้อนคำสั่งทั้งหมดภายใต้ Tag … และแบ่งกลุ่มคำสั่งได้ดังนี้
• กลุ่มคำสั่งเกี่ยวกับการจัดการพารากราฟ
• กลุ่มคำสั่งจัดแต่ง/ควบคุมรูปแบบตัวอักษร
• กลุ่มคำสั่งการทำเอกสารแบบรายการ (List)
• กลุ่มคำสั่งเกี่ยวกับการทำลิงค์
• กลุ่มคำสั่งจัดการรูปภาพ
• กลุ่มคำสั่งจัดการตาราง (Table)
• กลุ่มคำสั่งควบคุมเฟรม
• กลุ่มคำสั่เริ่มสร้างเว็บเพจด้วย NotePad
การสร้างเอกสาร HTML หรือเว็บเพจ เป็นเรื่องที่ง่ายและสะดวก เพียงแต่เปิดโปรแกรม NotePad แล้วพิมพ์คำสั่ง HTML ลงไป จากนั้นก็ทำการจัดเก็บไฟล์โดยตั้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษ ตัวพิมพ์เล็ก และกำหนดนามสกุลเป็น .html (ในตอนพิมพ์ชื่อไฟล์ แนะนำให้พิมพ์ชื่อและนามสกุลของไฟล์ไว้ในเครื่องหมายคำพูด เพื่อป้องกันมิให้โปรแกรม NotePad เติมนามสกุล .txt ต่อท้าย) จากนั้นก็เปิดโปรแกรมเบราเซอร์ เช่น IE หรือ Netscape แล้วเปิดไฟล์เอกสารเว็บที่สร้าง เพื่อดูผล

คำสั่งในการเริ่มต้นในการสร้างเว็บเพจ
คำสั่งเริ่มต้น
..........
คำสั่ง เป็นคำสั่งเริ่มต้นในการเขียนโปรแกรมและคำสั่ง เป็นการสิ้นสุดโปรแกรม HTML คำสั่งนี้จะไม่แสดงผลในโปรแกรมเว็บเบราเซอร์ แต่ต้องเขียนเพื่อให้เกิดความเป็นระบบของงาน และเพื่อจะให้รู้ว่าเอกสารนี้เป็นเอกสารของภาษา HTML

ส่วนหัวของโปรแกรม
..........
คำสั่ง เป็นคำสั่งที่ใช้กำหนดข้อความในส่วนที่เป็นชื่อเรื่องของไฟล์ HTML และภายในคำสั่ง ... จะมีคำสั่งย่อยอีกคำสั่งหนึ่งคือ ........
กำหนดข้อความในส่วนหัวของโปรแกรมหรือไตเติลบาร์
..........
คำสั่ง เป็นคำสั่งที่แสดงชื่อของเอกสาร หรือชื่อเรื่องของไฟล์ HTML ซึ่งข้อความภายในคำสั่งจะปรากฎหรือแสดงผลในส่วนของไตเติลบาร์ (Title Bar) ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์ แต่จะไม่แสดงในส่วนของการแสดงผลในโปรแกรมเว็บเบราเซอร์ <br />ส่วนเนื้อหาของโปรแกรม <br /><BODY>..........</BODY> <br />คำสั่งนี้เป็นส่วนที่สำคัญในการแสดงผลในเว็บเบราเซอร์ ซึ่งจะประกอบไปด้วยตัวอักษร รูปภาพกราฟิกต่างๆ</em></strong>p <div style='clear: both;'></div> </div> <div class='post-footer'> <div class='post-footer-line post-footer-line-1'> <span class='post-author vcard'> เขียนโดย <span class='fn' itemprop='author' itemscope='itemscope' itemtype='http://schema.org/Person'> <span itemprop='name'>กฤษณ สุขจันทร์</span> </span> </span> <span class='post-timestamp'> ที่ <meta content='http://krisana18.blogspot.com/2008/08/html.html' itemprop='url'/> <a class='timestamp-link' href='http://krisana18.blogspot.com/2008/08/html.html' rel='bookmark' title='permanent link'><abbr class='published' itemprop='datePublished' title='2008-08-25T23:45:00-07:00'>23:45</abbr></a> </span> <span class='reaction-buttons'> </span> <span class='post-comment-link'> </span> <span class='post-backlinks post-comment-link'> </span> <span class='post-icons'> <span class='item-control blog-admin pid-2009246884'> <a href='https://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=6840843619906072692&postID=6701655593056225055&from=pencil' title='แก้ไขบทความ'> <img alt='' class='icon-action' height='18' src='https://resources.blogblog.com/img/icon18_edit_allbkg.gif' width='18'/> </a> </span> </span> <div class='post-share-buttons goog-inline-block'> </div> </div> <div class='post-footer-line post-footer-line-2'> <span class='post-labels'> </span> </div> <div class='post-footer-line post-footer-line-3'> <span class='post-location'> </span> </div> </div> </div> <div class='comments' id='comments'> <a name='comments'></a> <h4>ไม่มีความคิดเห็น:</h4> <div id='Blog1_comments-block-wrapper'> <dl class='avatar-comment-indent' id='comments-block'> </dl> </div> <p class='comment-footer'> <a href='https://www.blogger.com/comment.g?blogID=6840843619906072692&postID=6701655593056225055' onclick=''>แสดงความคิดเห็น</a> </p> <div id='backlinks-container'> <div id='Blog1_backlinks-container'> <a name='links'></a><h4><!--Can't find substitution for tag [post.backlinksLabel]--></h4> <p class='comment-footer'> <a class='comment-link' href='' id='Blog1_backlinks-create-link' target='_blank'><!--Can't find substitution for tag [post.createLinkLabel]--></a> </p> </div> </div> </div> </div> </div></div> </div> <div class='blog-pager' id='blog-pager'> <span id='blog-pager-newer-link'> <a class='blog-pager-newer-link' href='http://krisana18.blogspot.com/2008/08/html_27.html' id='Blog1_blog-pager-newer-link' title='บทความใหม่กว่า'>บทความใหม่กว่า</a> </span> <span id='blog-pager-older-link'> <a class='blog-pager-older-link' href='http://krisana18.blogspot.com/2008/07/microsoft-excel.html' id='Blog1_blog-pager-older-link' title='บทความที่เก่ากว่า'>บทความที่เก่ากว่า</a> </span> <a class='home-link' href='http://krisana18.blogspot.com/'>หน้าแรก</a> </div> <div class='clear'></div> <div class='post-feeds'> <div class='feed-links'> สมัครสมาชิก: <a class='feed-link' href='http://krisana18.blogspot.com/feeds/6701655593056225055/comments/default' target='_blank' type='application/atom+xml'>ส่งความคิดเห็น (Atom)</a> </div> </div> <script type='text/javascript'> window.___gcfg = { 'lang': 'th' }; </script> </div></div> </div> <div id='sidebar-wrapper'> <div class='sidebar section' id='sidebar'><div class='widget BlogList' data-version='1' id='BlogList1'> <h2 class='title'>รายการบล็อกของฉัน</h2> <div class='widget-content'> <div class='blog-list-container' id='BlogList1_container'> <ul id='BlogList1_blogs'> </ul> <div class='clear'></div> <span class='widget-item-control'> <span class='item-control blog-admin'> <a class='quickedit' href='//www.blogger.com/rearrange?blogID=6840843619906072692&widgetType=BlogList&widgetId=BlogList1&action=editWidget§ionId=sidebar' onclick='return _WidgetManager._PopupConfig(document.getElementById("BlogList1"));' target='configBlogList1' title='แก้ไข'> <img alt='' height='18' src='https://resources.blogblog.com/img/icon18_wrench_allbkg.png' width='18'/> </a> </span> </span> <div class='clear'></div> </div> </div> </div><div class='widget BloggerButton' data-version='1' id='BloggerButton1'> <div class='widget-content'> <a href='https://www.blogger.com'><img alt='Powered By Blogger' src='https://www.blogger.com/buttons/blogger-powerby-blue.gif'/></a> <div class='clear'></div> <span class='widget-item-control'> <span class='item-control blog-admin'> <a class='quickedit' href='//www.blogger.com/rearrange?blogID=6840843619906072692&widgetType=BloggerButton&widgetId=BloggerButton1&action=editWidget§ionId=sidebar' onclick='return _WidgetManager._PopupConfig(document.getElementById("BloggerButton1"));' target='configBloggerButton1' title='แก้ไข'> <img alt='' height='18' src='https://resources.blogblog.com/img/icon18_wrench_allbkg.png' width='18'/> </a> </span> </span> <div class='clear'></div> </div> </div><div class='widget BlogArchive' data-version='1' id='BlogArchive1'> <h2>คลังบทความของบล็อก</h2> <div class='widget-content'> <div id='ArchiveList'> <div id='BlogArchive1_ArchiveList'> <ul class='hierarchy'> <li class='archivedate expanded'> <a class='toggle' href='javascript:void(0)'> <span class='zippy toggle-open'> ▼  </span> </a> <a class='post-count-link' href='http://krisana18.blogspot.com/2008/'> 2008 </a> <span class='post-count' dir='ltr'>(8)</span> <ul class='hierarchy'> <li class='archivedate expanded'> <a class='toggle' href='javascript:void(0)'> <span class='zippy toggle-open'> ▼  </span> </a> <a class='post-count-link' href='http://krisana18.blogspot.com/2008/08/'> สิงหาคม </a> <span class='post-count' dir='ltr'>(2)</span> <ul class='posts'> <li><a href='http://krisana18.blogspot.com/2008/08/html_27.html'>แบบทดสอบเรื่อง HTML</a></li> <li><a href='http://krisana18.blogspot.com/2008/08/html.html'>ภาษา HTML</a></li> </ul> </li> </ul> <ul class='hierarchy'> <li class='archivedate collapsed'> <a class='toggle' href='javascript:void(0)'> <span class='zippy'> ►  </span> </a> <a class='post-count-link' href='http://krisana18.blogspot.com/2008/07/'> กรกฎาคม </a> <span class='post-count' dir='ltr'>(2)</span> </li> </ul> <ul class='hierarchy'> <li class='archivedate collapsed'> <a class='toggle' href='javascript:void(0)'> <span class='zippy'> ►  </span> </a> <a class='post-count-link' href='http://krisana18.blogspot.com/2008/06/'> มิถุนายน </a> <span class='post-count' dir='ltr'>(4)</span> </li> </ul> </li> </ul> </div> </div> <div class='clear'></div> <span class='widget-item-control'> <span class='item-control blog-admin'> <a class='quickedit' href='//www.blogger.com/rearrange?blogID=6840843619906072692&widgetType=BlogArchive&widgetId=BlogArchive1&action=editWidget§ionId=sidebar' onclick='return _WidgetManager._PopupConfig(document.getElementById("BlogArchive1"));' target='configBlogArchive1' title='แก้ไข'> <img alt='' height='18' src='https://resources.blogblog.com/img/icon18_wrench_allbkg.png' width='18'/> </a> </span> </span> <div class='clear'></div> </div> </div> </div> </div> <!-- spacer for skins that want sidebar and main to be the same height--> <div class='clear'> </div> </div> <!-- end content-wrapper --> <div id='footer-wrapper'> <div class='footer section' id='footer'> <div class='widget BloggerButton' data-version='1' id='BloggerButton2'> <div class='widget-content'> <a href='https://www.blogger.com'><img alt='Powered By Blogger' src='https://www.blogger.com/buttons/blogger-simple-white.gif'/></a> <div class='clear'></div> <span class='widget-item-control'> <span class='item-control blog-admin'> <a class='quickedit' href='//www.blogger.com/rearrange?blogID=6840843619906072692&widgetType=BloggerButton&widgetId=BloggerButton2&action=editWidget§ionId=footer' onclick='return _WidgetManager._PopupConfig(document.getElementById("BloggerButton2"));' target='configBloggerButton2' title='แก้ไข'> <img alt='' height='18' src='https://resources.blogblog.com/img/icon18_wrench_allbkg.png' width='18'/> </a> </span> </span> <div class='clear'></div> </div> </div><div class='widget Image' data-version='1' id='Image1'> <div class='widget-content'> <img alt='' height='208' id='Image1_img' src='http://bp2.blogger.com/_ZtROmCyGr-o/SIYLddaBn2I/AAAAAAAAAB4/DOePm7IwMbg/S692/new_pa1.jpg' width='299'/> <br/> </div> <div class='clear'></div> <span class='widget-item-control'> <span class='item-control blog-admin'> <a class='quickedit' href='//www.blogger.com/rearrange?blogID=6840843619906072692&widgetType=Image&widgetId=Image1&action=editWidget§ionId=footer' onclick='return _WidgetManager._PopupConfig(document.getElementById("Image1"));' target='configImage1' title='แก้ไข'> <img alt='' height='18' src='https://resources.blogblog.com/img/icon18_wrench_allbkg.png' width='18'/> </a> </span> </span> <div class='clear'></div> </div></div> </div> </div></div> <!-- end outer-wrapper --> <script src='https://apis.google.com/js/plusone.js' type='text/javascript'></script> <script type="text/javascript" src="https://www.blogger.com/static/v1/widgets/1845596459-widgets.js"></script> <script type='text/javascript'> window['__wavt'] = 'AOuZoY4pKpeJXuPeiTxZgrFvraB414c1lg:1524186290595';_WidgetManager._Init('//www.blogger.com/rearrange?blogID\x3d6840843619906072692','//krisana18.blogspot.com/2008/08/html.html','6840843619906072692'); _WidgetManager._SetDataContext([{'name': 'blog', 'data': {'blogId': '6840843619906072692', 'title': 'กฤษณ สุขจันทร์', 'url': 'http://krisana18.blogspot.com/2008/08/html.html', 'canonicalUrl': 'http://krisana18.blogspot.com/2008/08/html.html', 'homepageUrl': 'http://krisana18.blogspot.com/', 'searchUrl': 'http://krisana18.blogspot.com/search', 'canonicalHomepageUrl': 'http://krisana18.blogspot.com/', 'blogspotFaviconUrl': 'http://krisana18.blogspot.com/favicon.ico', 'bloggerUrl': 'https://www.blogger.com', 'hasCustomDomain': false, 'httpsEnabled': true, 'enabledCommentProfileImages': true, 'gPlusViewType': 'FILTERED_POSTMOD', 'adultContent': false, 'analyticsAccountNumber': '', 'encoding': 'UTF-8', 'locale': 'th', 'localeUnderscoreDelimited': 'th', 'languageDirection': 'ltr', 'isPrivate': false, 'isMobile': false, 'isMobileRequest': false, 'mobileClass': '', 'isPrivateBlog': false, 'feedLinks': '\x3clink rel\x3d\x22alternate\x22 type\x3d\x22application/atom+xml\x22 title\x3d\x22กฤษณ สุขจันทร์ - Atom\x22 href\x3d\x22http://krisana18.blogspot.com/feeds/posts/default\x22 /\x3e\n\x3clink rel\x3d\x22alternate\x22 type\x3d\x22application/rss+xml\x22 title\x3d\x22กฤษณ สุขจันทร์ - RSS\x22 href\x3d\x22http://krisana18.blogspot.com/feeds/posts/default?alt\x3drss\x22 /\x3e\n\x3clink rel\x3d\x22service.post\x22 type\x3d\x22application/atom+xml\x22 title\x3d\x22กฤษณ สุขจันทร์ - Atom\x22 href\x3d\x22https://www.blogger.com/feeds/6840843619906072692/posts/default\x22 /\x3e\n\n\x3clink rel\x3d\x22alternate\x22 type\x3d\x22application/atom+xml\x22 title\x3d\x22กฤษณ สุขจันทร์ - Atom\x22 href\x3d\x22http://krisana18.blogspot.com/feeds/6701655593056225055/comments/default\x22 /\x3e\n', 'meTag': '', 'openIdOpTag': '', 'adsenseHostId': 'ca-host-pub-1556223355139109', 'adsenseHasAds': false, 'view': '', 'dynamicViewsCommentsSrc': '//www.blogblog.com/dynamicviews/4224c15c4e7c9321/js/comments.js', 'dynamicViewsScriptSrc': '//www.blogblog.com/dynamicviews/c8de8f649eab348f', 'plusOneApiSrc': 'https://apis.google.com/js/plusone.js', 'sharing': {'platforms': [{'name': 'รับลิงก์', 'key': 'link', 'shareMessage': 'รับลิงก์', 'target': ''}, {'name': 'Facebook', 'key': 'facebook', 'shareMessage': 'แชร์ใน Facebook', 'target': 'facebook'}, {'name': 'BlogThis!', 'key': 'blogThis', 'shareMessage': 'BlogThis!', 'target': 'blog'}, {'name': 'Twitter', 'key': 'twitter', 'shareMessage': 'แชร์ใน Twitter', 'target': 'twitter'}, {'name': 'Pinterest', 'key': 'pinterest', 'shareMessage': 'แชร์ใน Pinterest', 'target': 'pinterest'}, {'name': 'Google+', 'key': 'googlePlus', 'shareMessage': 'แชร์ใน Google+', 'target': 'googleplus'}, {'name': 'อีเมล', 'key': 'email', 'shareMessage': 'อีเมล', 'target': 'email'}], 'googlePlusShareButtonWidth': 300, 'googlePlusBootstrap': '\x3cscript type\x3d\x22text/javascript\x22\x3ewindow.___gcfg \x3d {\x27lang\x27: \x27th\x27};\x3c/script\x3e'}, 'hasCustomJumpLinkMessage': false, 'jumpLinkMessage': 'อ่านเพิ่มเติม', 'pageType': 'item', 'postId': '6701655593056225055', 'pageName': 'ภาษา HTML', 'pageTitle': 'กฤษณ สุขจันทร์: ภาษา HTML'}}, {'name': 'features', 'data': {'lazy_images': 'false', 'sharing_get_link_dialog': 'true', 'sharing_native': 'false'}}, {'name': 'messages', 'data': {'edit': 'แก้ไข', 'linkCopiedToClipboard': 'คัดลอกลิงก์ไปยังคลิปบอร์ดแล้ว', 'ok': 'ตกลง', 'postLink': 'ลิงค์ไปยังโพสต์'}}, {'name': 'template', 'data': {'isResponsive': false, 'isAlternateRendering': false, 'isCustom': false}}, {'name': 'view', 'data': {'classic': {'name': 'classic', 'url': '?view\x3dclassic'}, 'flipcard': {'name': 'flipcard', 'url': '?view\x3dflipcard'}, 'magazine': {'name': 'magazine', 'url': '?view\x3dmagazine'}, 'mosaic': {'name': 'mosaic', 'url': '?view\x3dmosaic'}, 'sidebar': {'name': 'sidebar', 'url': '?view\x3dsidebar'}, 'snapshot': {'name': 'snapshot', 'url': '?view\x3dsnapshot'}, 'timeslide': {'name': 'timeslide', 'url': '?view\x3dtimeslide'}, 'isMobile': false, 'title': 'ภาษา HTML', 'description': 'ความหมายของ HTML\r HTML หรือ HyperText Markup Language เป็นภาษาคอมพิวเตอร์รูปแบบหนึ่ง ที่มีโครงสร้างการเขียนโดยอาศัยตัวกำกับ (Tag) ควบคุมการแ...', 'url': 'http://krisana18.blogspot.com/2008/08/html.html', 'type': 'item', 'isSingleItem': true, 'isMultipleItems': false, 'isError': false, 'isPage': false, 'isPost': true, 'isHomepage': false, 'isArchive': false, 'isLabelSearch': false, 'postId': 6701655593056225055}}]); _WidgetManager._RegisterWidget('_NavbarView', new _WidgetInfo('Navbar1', 'navbar', null, document.getElementById('Navbar1'), {}, 'displayModeFull')); _WidgetManager._RegisterWidget('_HeaderView', new _WidgetInfo('Header1', 'header', null, document.getElementById('Header1'), {}, 'displayModeFull')); _WidgetManager._RegisterWidget('_BlogView', new _WidgetInfo('Blog1', 'main', null, document.getElementById('Blog1'), {'cmtInteractionsEnabled': false, 'showBacklinks': true, 'postId': '6701655593056225055', 'useNgc': false, 'lightboxEnabled': true, 'lightboxModuleUrl': 'https://www.blogger.com/static/v1/jsbin/4279361772-lbx__th.js', 'lightboxCssUrl': 'https://www.blogger.com/static/v1/v-css/368954415-lightbox_bundle.css'}, 'displayModeFull')); _WidgetManager._RegisterWidget('_BlogListView', new _WidgetInfo('BlogList1', 'sidebar', null, document.getElementById('BlogList1'), {'numItemsToShow': 0, 'totalItems': 0}, 'displayModeFull')); _WidgetManager._RegisterWidget('_BloggerButtonView', new _WidgetInfo('BloggerButton1', 'sidebar', null, document.getElementById('BloggerButton1'), {}, 'displayModeFull')); _WidgetManager._RegisterWidget('_BlogArchiveView', new _WidgetInfo('BlogArchive1', 'sidebar', null, document.getElementById('BlogArchive1'), {'languageDirection': 'ltr', 'loadingMessage': 'กำลังโหลด'}, 'displayModeFull')); _WidgetManager._RegisterWidget('_BloggerButtonView', new _WidgetInfo('BloggerButton2', 'footer', null, document.getElementById('BloggerButton2'), {}, 'displayModeFull')); _WidgetManager._RegisterWidget('_ImageView', new _WidgetInfo('Image1', 'footer', null, document.getElementById('Image1'), {'resize': false}, 'displayModeFull')); </script> </body> </html>